badania-rentgen

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

 

Dla kogo?

Program ten adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały – w ramach programu profilaktyki POChP – wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Cel programu:

Zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.

Gdzie skorzystać z badań?

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) jest realizowany bez skierowania w wybranych placówkach POZ, z którymi ŁOW NFZ zawarło umowę, bez względu na przynależność pacjenta innych lekarzy POZ.

Program ten adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały – w ramach programu profilaktyki POChP – wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

W ramach programu profilaktycznego lekarz zobowiązany jest poinformować pacjenta o skutkach zdrowotnych palenia tytoniu oraz zaplanować terapię odwykową. W uzasadnionych medycznie przypadkach osoba uczestnicząca w programie poddawana jest badaniu spirometrycznemu.

Pacjenci, u których lekarz stwierdzi nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki i leczenia, kierowani są do poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń na podstawie umowy
z ŁOW NFZ.