Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym organom.

Zasady odpłatności:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę: 0,50 zł za jedną stronę.(na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).